Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήσαμε Eιδικό Tμήμα Λογιστικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών. Οι πελάτες αυτής της υπηρεσίας θα έχουν πλήρη παρακολούθηση των λογιστικών εργασιών της Σχολικής τους Επιτροπής, από Λογιστές - Οικονομολόγους απευθείας στον χώρο τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 1. Μισθοδοσία Καθαριστριών – Σχολικών Τροχονόμων.
  • Εκδοση Μισθολογικών Καταστάσεων
  • Δημιουργία Αρχείου Ε.Α.Π
  • Δημιουργία Αρχείου Α.Π.Δ.
  • Αναγγελίες Πρόσληψης - Απόλυσης Υ.Ε.Κ.Α.
  • Κατάρτιση Συμβάσεων με ΙΝΕΔΙΒΙΜ
  • Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ κλπ
  • Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων (μηνιαίες & ετήσιες)
  • Προσωρινές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ (Taxis)
  • Βεβαιώσεις Αποδοχών από Μισθωτές Υπηρεσίες (Φ01-042 Taxis)
  • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ Έντυπο Ε7 (Φ01-15 Taxis)
 2. Έσοδα – Έξοδα.
  • Καταχώρηση Παραστατικών Εσόδων
  • Καταχώρηση Κατανομών Πιστώσεων
  • Καταχώρηση Παραστατικών Δαπανών
  • Ελεγχος Ορθότητας Καταχώρησης Στοιχείων εκ μέρους των Σχολείων
  • Μηνιαίες Καταστάσεις προς Απόδοση Κρατήσεων Παρακρατούμενων Φόρων, ΜΤΠΥ, κλπ
  • Εκτυπώσεις Βιβλίων Εσόδων - Εξόδων
  • Κλείσιμο – Συμφωνία Ταμείου στο τέλος κάθε Μήνα
 3. Απολογισμοί
 4. Κλεισίματα Έτους
 5. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 και Ε2 κυλικεία)
 6. Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
 7. Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων

Αναλαμβάνουμε γενικότερα ότι χρειάζεται για την σωστή Λογιστική παρακολούθηση των Σχολικών Επιτροπών, έχοντας πάντα την ευθύνη για την ορθή τήρηση των Λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη Νομοθεσία.

01 Ιουνίου 2014 | 00:00 Γιώργος Μαργαριτίδης